تومور مارکرها

عمده آزمایشهای تومور مارکر در آزمایشگاه مهر بصورت روزانه انجام و گزارش می شوند از جمله  CA 19-9 , CA15-3 , CA125  , CEA , AFP , PSA , Free PSA , HE4 PTH که امکان بررسی سرطان در اندامهای مختلف را فراهم می نمایند.
نتایج آزمایش های فوق در  موارد اورژانس ظرف مدت ۲ ساعت از زمان خون گیری آماده گزارش خواهند بود.

tomormarkerha-281x300