بررسی پوکی استخوان

این آزمایش بصورت روزانه در آزمایشگاه تشخیص طبی مهر انجام می شود
این آزمون مارکر خوبی در تشخیص پوکی استخوان و مانیتورینگ درمان بیماران است و با توجه به هزینه پایین می تواند به جای آزمون تراکم استخوان استفاده شود