آنالیز ادراری

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

biochemistry-2

آنالیز ادراری

در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه مهر  تمام پارامترهای بیوشیمیایی از جمله: قند ، پروتیین ، بیلی روبین ، اوروبیلینوژن و…مورد تجزیه قرار می گیرند .کنترل کیفی داخلی و خارجی در مورد تمام پارامترها و عناصری که در بخش تجزیه ادرار و انگل شناسی مورد تجزیه قرار می گیرد انجام می شود و کنترل کیفی به صورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه انجام می شود.