سرولوژی

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

serological 2

سرولوژی

بهترین وسیله تشخیص یک بیماری عفونی , جداکردن میکروب از بیمار و مشخص کردن آن است .ولی در اغلب موارد این امر به دلایل مختلف با مشکل مواجه خواهد شد که بهترین کار در این موارد جستجوی آنتی بادی اختصاصی ضد میکروب در سرم بیمار است.

اهمیت آزمایش های سرولوژی

اهمیت آزمایشهای سرولوژی بیشتر در تغییراتی که در عیار یا تیتر آنتی بادی در طول مدت بیماری صورت می‏ گیرد است.بنابراین پزشک می‏ تواند از روی این تغییرات درمان بیماری را تحت کنترل داشته باشد.

آزمایشهای سرولوژی باید حداقل در دو نوبت به فاصله ۱ تا ۲ هفته انجام گیرد و تیتر آنتی بادی بیمار را اندازه ‏گیری و مقایسه نمود. این کار در مواردی الزامی است که نتیجه آزمایش مشکوک باشد و یا اینکه با وضعیت بالینی بیمار مطابقت نداشته باشد.