اطلاعات تکمیلی نتایج آزمایشات غربالگری

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :
آزمون های غربالگری بیماری های متابولیک در نوزادان

nozadgha

اطلاعات تکمیلی نتایج آزمایشات غربالگری

 

تست غربالگری سلامت جنین صرفا یک تست آماری و محاسباتی است که میزان خطر (ریسک) یا احتمال ابتلاء بیماری ژنتیکی نوزاد در زمان قبل از تولد را تعیین مینماید و هدف از انجام آن این است که گروهای پر خطر (احتمال بالا) شناسایی شده و جهت آزمایشات تکمیلی ژنتیکی معرفی شوندوبایستی توجه داشت که پایین بودن احتمال (ریسک ابتلاء) یا جواب منفی در آزمایش غربالگری بدین معنی است که احتمال ابتلاء جنین به سندروم داون (منگولیسم) یا اختلال لوله عصبی پایین میباشد و دال بر جواب منفی قطعی نمی باشد.بالا بودن احتمال (ریسک ابتلاء)  در آزمایش غربالگری به معنی خطر وجود سندرم داون (منگولیسم) یا اختلالات لوله عصبی است اما بالا بودن احتمال به معنی جواب مثبت قطعی نبوده و به این معنی نیست که جنین قطعا مبتلا به بیماریهای ژنتیکی نظیر سندروم داون یا اختلالات لوله عصبی است بلکه این نتیجه بدین معنی است که روشهای تشخیصی تکمیلی نظیر آمنیوسنتز یا سونوگرافی های چند بعدی بنابر صلاحدید پزشک معالج برای رسیدن به نتایج قطعی بایستی انجام شود.