دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

edar24h

دستورالعمل جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

برای جمع آوری ادرار ۲۴ساعته به هیچ عنوان ازظروفی غیرازظرفهایی که آزمایشگاه دراختیارشما قرارمیدهداستفاده نکنید.ًرعایت مواردذیل ضروری است:
۱) درابتدای جمع آوری نمونه ،دفع ادرارراانجام داده وآنرا دوربریزید . زمان را دقیقاً یادداشت کنید(مثلاً ساعت ۷صبح)
۲) به مدت یک شبانه روز( ۲۴ ساعت) یعنی تا ساعت ۷ صبح فردا تمامی نوبتهای دفع ادرار را در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار گرفته است جمع آوری کنید.
۳) درطول جمع آوری ادرارباید ظرف جمع آوری درجای خنک (ترجیحاً در یخچال) ،نگهداری شده وبلافاصله پس ازاتمام کار به آزمایشگاه تحویل داده شود.
۴) آخرین نوبت دفع ادرارباید راًس همان ساعتی که جمع آوری ادرار شروع شده بود در ظرف مخصوص جمع آوری نمونه ریخته شود.برای فهم بهتر موضوع به مثال زیر توجه نمائید:
ساعت ۷ صبح امروز ادرار خود را دفع نموده و آنرا در توالت تخلیه کنید و سپس تا فردا صبح هر بارکه دفع ادرار انجام می دهید آنرا در ظرف مخصوص نمونه گیری بریزید.آخرین نوبت ادرار خود را راًس ساعت ۷ صبح فردا درداخل ظرف مخصوص جمع آوری نموده و آنرا به آزمایشگاه تحویل دهید. نمونه ادرار۲۴ ساعته برای تشخیص بسیاری از بیماریها مخصوصاً بیماریهای کلیوی مورداستفاده قرارمی گیرد. نمونه باید دقیقاً طی ۲۴ساعت جمع آوری گردد. به همین منظورظرفهایی ازسوی آزمایشگاه دراختیارشما قرار می گیرد. برخی ازاین ظرفها حاوی مواد نگهدارنده مایع یا جامد است.

نکته مهم این است که شما نباید به هیچ عنوان این مواد راخالی کنید.