شرایط قبل از آزمایش قند خون

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

ghandkhoon1

شرایط قبل از آزمایش قند خون

۱) زمان شروع غذا خوردن رایادداشت نمایید.
۲) زمان ۲ ساعت پس ازغذا ازهمان لحظه شروع غذا خوردن آغاز میگردد. به عنوان مثال : اگرشما خوردن غذا را درساعت ۸ صبح آغازمی کنید ، نمونه آزمایش ساعت ۱۰صبح ازشما گرفته شود.
۳) مدت زمانی که غذا رامیل می کنید نباید بیش از ۲۰ دقیقه به طول انجامد.
۴) بعدازخوردن غذا به هیچ وجه چیز دیگری اعم از آدامس ، شیرینی ،آب میوه ، … نباید خورده شود. (به استثنا مقدارکم آب)
۵)نمونه خون راس ۲ ساعت اززمان شروع غذاازشما گرفته خواهد شد.
۶) پانزده دقیقه قبل ازموعد نمونه گیری ( ۲ساعته ) درآزمایشگاه حضوربه هم رسانید.
۷) درطول زمان ۲ ساعت لطفاً ازفعالیت فیزیکی وکارهای استرس زا پرهیز نموده ودرحالت نشسته واستراحت باشید.

۸) به محض ورود به آزمایشگاه مسئولین پذیرش را مطلع نمایید. واگرراس۲ ساعت ازشماخونگیری انجام نشد دوباره به مسئول پذیرش اعلام فرمایید….

——————————————————————————————————

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فروردین طرف قرارداد انجمن دیابت استان تهران بوده و دارای خدمات ویژه جهت اعضا این انجمن می باشد. ( لطفاً جهت دریافت اطلاعات بیشتربا مسئول پذیرش هماهنگ نمائید)